Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

 1. Måndagen den 27 maj 2019, kl 18:00

  Röda salongen, Hässleholms Kulturhus

  Ärendelista

  1. Frågor och interpellationer
  2. Valärenden
  3. Anmälningsärenden
  4. Inlämnade motioner
  5. Årsredovisning 2018 med investeringsbilaga
  6. Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2018 - Övriga nämnder
  7. Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2018 - Kommunstyrelsen
  8. Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2018 - Tekniska nämnden
  9. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
  10. Avsteg från fastställt kvadratmeterpris för planlagd mark för verksamhetsändamål - del av fastigheten Röinge 7:3
  11. Utökning av verksamhetsområde för allmän VA-försörjning i Röinge
  12. Justering av renhållningstaxa för Hässleholms kommun 2019
  13. Motion om att inrätta en samrådsgrupp inom omsorgen
  14. Motion om att öka antalet deltidsbrandmän

   

Protokoll

 

 1. Tekniska nämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 23 maj 2019

  Justeringsdatum: Torsdagen den 23 maj 2019

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 24 maj 2019

  Överklagas senast: Fredagen den 14 juni 2019

 2. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 23 maj 2019

  Justeringsdatum: Torsdagen den 23 maj 2019

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 24 maj 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 14 juni 2019

 3. Barn- och utbildningsnämndens protokoll

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 23 maj  2019

  Justeringsdatum: Torsdagen den 23 maj 2019

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 24 maj 2019

  Överklagas senast: Fredagen den 14 juni 2019

 4. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 21 maj 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 21 maj 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 22 maj 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 12 juni 2019

 5. Socialnämndens arbetsutskott (fyll i instansens namn)

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 14 maj 2019

  Justeringsdatum: Torsdagen den 16 maj 2019

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 17 maj 2019

  Överklagas senast: Fredagen den 7 juni 2019

 6. Socialnämndens arbetsutskott  

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 14 maj 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 14 maj 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 15 maj 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 5 juni 2019

 7. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 9 maj 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 13 maj 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 14 maj 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 4 juni 2019

 8. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 8 maj 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 13 maj 2019

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 13 maj 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 3 juni 2019

 9. Kommunfullmäktiges presidium

  Sammanträdesdag: Måndagen den 13 maj 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 13 maj 2019

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 13 maj 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 3 juni 2019

 10. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 7 maj 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 13 maj 2019

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 13 maj 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 3 juni 2019

 11. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Fredagen den 10 maj 2019

  Justeringsdatum: Fredagen den 10 maj 2019

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 13 maj 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 3 juni 2019

 12. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 7 maj 2019

  Justeringsdatum: Fredagen den 10 maj 2019

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 10 maj 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 03 juni 2019

 13. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 30 april 2019

  Justeringsdatum: Fredagen den 3 maj 2019

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 6 maj 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 27 maj 2019

 14. Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdag: Måndagen den 29 april 2019

  Justeringsdatum: Fredagen den 3 maj 2019

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 3 maj 2019

  Överklagas senast: Fredagen den 24 maj 2019

 15. Tekniska nämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 25 april 2019

  Justeringsdatum: Torsdagen den 2 maj 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 2 maj 2019

  Överklagas senast: Torsdagen den 23 maj 2019

 16. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 25 april 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 30 april 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 2 maj 2019

  Överklagas senast: Fredagen den 24 maj 2019

 17. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 30 april 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 30 april 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 2 maj 2019

  Överklagas senast: Torsdagen den 23 maj 2019

 18. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 24 april 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 29 april 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 30 april 2019

  Överklagas senast: Tisdagenden 21 maj 2019

 19. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 25 april 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 29 april 2019

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 29 april 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 20 maj 2019

 20. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 23 april 2019

  Justeringsdatum: Torsdagen den 25 april 2019

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 26 april 2019

  Överklagas senast: Fredagen den 17 maj 2019

 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Fredagen den 26 april 2019

  Justeringsdatum: Fredagen den 26 april 2019

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 26 april 2019

  Överklagas senast: Fredagen den 17 maj 2019

 22. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen dden 28 mars

  Justeringsdatum: Tisdagen den 2 april

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 8 april

  Överklagas senast: Måndagen den 29 april

 23. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens presidium

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 13 mars 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 13 mars 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 14 mars 2019

  Överklagas senast: Torsdagen den 4 april 2019

 24. Omsorgsnämnden (fyll i instansens namn)

  Sammanträdesdag: Måndagen den 25 april 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 2 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 3 maj 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 16 maj 2018

 25. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 28 februari 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 4 mars 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 5 mars 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 26 mars 2019

 26. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 31 januari 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 4 februari 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 5 februari 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 25 februari 2019

Övriga

tillkännagivande 

 1. Kunngörelse - Naturskydd naturreservatet Brantaberg-Oreberget

  Länsstyrelsen Skånes beslut den 9 maj 2019 om bildande av naturreservatet Brantaberg-Oreberget på del av fastigheterna Brantaberg 2:1, Vanneberga 3:3, 4:51, 72:1 och 10:103, Hässleholms kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunledningskontoret i Hässleholms kommun under tiden 17 maj 2019 till den 7 juni 2019.

   

  Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservatlänk till annan webbplats 

   

  Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 7 juni 2019.

 2. Kungörelse förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m. fl (Björklunda)

  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m. fl, (Björklunda) Hässleholms kommun, finns tillgängligt för utställning. Planhandlingarna finns utställda på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm mellan den 18 mars och den 8 april 2019. Handlingarna finns även tillgängliga på kommunens hemsida, http://www.hassleholm.se/dp.

   

  Eventuella synpunkter på förslaget till detaljplan ska skriftligen ha inkommit senast måndagen den 8 april 2019.

 3. Kungörelse förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan) i Hässleholm

  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan), i Hässleholm, Hässleholms kommun, finns tillgängligt för samråd på Stadsbyggnadskontoret i Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm under perioden 25 oktober – 21 november 2018.

   

  Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens och den fördjupade översiktsplanens intentioner. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

   

  Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit senast onsdagen den 21 november 2018. Synpunkterna skickas till: Hässleholms kommun, Stadsbyggnadskontoret, 281 80 Hässleholm. Eller via e-post till byggnadsnämnden.

 4. Meddelande angående överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun

  Expedition: Stadshuset, plan 1

  Besökstider: måndag - fredag kl. 10:00 - 12:00

  Telefon expeditionen: 0451-26 60 10 (mån, tis, tors kl. 10:00-12:00)
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

   

  Överförmyndare: John Bruun, träffas enligt överenskommelse

  Ersättare: Per-Åke Purk

   

  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.