Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Riskobjekt

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Vid vissa anläggningar i Hässleholms kommun bedrivs sådan verksamhet som innebär fara för allvarliga skador på människor eller miljö vid en olycka. Denna typ av verksamhet klassas som farlig verksamhet. En farlig verksamhet kan även innefattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor om de hanterar en stor mängd kemikalier. Denna lag kallas också Sevesolagen.

Farlig verksamhet

Vilka verksamheter som klassas som farlig verksamhet i Hässleholms kommun bestäms av Länsstyrelsen i Skåne. De verksamheter som klassas som farlig verksamhet måste enligt 2 kap. 4 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor vidta vissa åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor eller miljö:

 • Analys av risker
  Verksamheten ska analysera riskerna för en olycka på verksamheten som kan medföra allvarliga skador på människor eller miljö.
 • Hindra och begränsa skador
  Anläggningarna ska i skälig omfattning se till att hindra och begränsa allvarliga skador med avseende på riskanalysen. Det kan till exempel göras genom att ha egen beredskap i form av personal eller att på annat sätt bekosta personal eller utrustning. Kraven ställs på ägaren eller den som utövar verksamheten.
 • Vid ett utsläpp
  Verksamhetsutövaren ska underrätta länsstyrelsen, polismyndigheten och kommunen om att ett utsläpp skett eller om det föreligger överhängande fara för ett utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen.
 • Tillsyn
  Tillsyn av farliga verksamheter inom Hässleholms kommun genomförs av Räddningstjänsten Hässleholm.

Allmänt råd om farlig verksamhetPDF (pdf, 157 kB)

Sevesolagen

Lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor kallas "sevesolagstiftningen" efter staden Seveso i Italien där en stor olycka inträffade 1976. Syftet med lagstiftningen är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och den vänder sig till verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier


Lagen är uppdelad i två kravnivåer, en högre och en lägre. Vilken kravnivå som verksamheten får beror på mängden kemikalier som hanteras samt vilka risker som verksamheten medför. Enligt Sevesolagen har alla personer som löper risk för en allvarlig kemikalieolycka vid en Sevesoverksamhet på lägre respektive högre kravnivån rätt att få information om vilka risker som föreligger vid verksamheten, vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas, och hur de förväntas agera om en allvarlig olyckshändelse inträffar.


I Hässleholms kommun finns idag en Sevesoanläggning i den lägre kravnivån och det är Flogas Sverige AB:s omlastningsdepå för gasol på Samlarvägen 8 i Hässleholm.


Tillsyn av Sevesoanläggningar genomförs av Länsstyrelsen och Räddningstjänsten Hässleholm. Senaste tillsynsbesök från Räddningstjänsten var 2018-11-22. För information om senast tillsynsbesöket av Länsstyrelsen se länk nedan.

Länk till Länsstyrelsens Sevesosidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Mer information om Sevesolagstiftningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till allmänheten, Seveso III direktivets krav på alla SevesoverksamheterPDF (pdf, 70 kB)Sidan uppdaterades 2019-05-06