Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Begrava häst

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

När din häst dör vill du kanske begrava den hemma på gården (trotjänarbegravning). Detta är oftast möjligt men du måste först kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ska godkänna platsen och ge anvisningar om hur nedgrävningen ska gå till innan du får lov att börja gräva. Du behöver inte längre tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av häst.

Hur du ansöker

Fyll i blankettenPDF (pdf, 403 kB) för att begära anvisningar om nedgrävningen och skicka in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Du ska också bifoga en karta där du markerar platsen för nedgrävningen, dricksvattenbrunnar, vattendrag och liknande.


Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen granskar platsen utifrån markförhållande, avstånd till vattendrag med mera, för att undvika olägenheter för människors hälsa och miljön. Om det inte är några problem kommer du att få ett beslut med anvisningar som du ska följa vid nedgrävningen.

Avgift

För handläggningen av ärendet tar miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ut en avgift på 1 040 kronor.

Tänk på detta när du väljer plats

  • Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmaste bostad eller dricksvattenbrunn ska vara minst 200 m.
  • Kroppen bör inte heller grävas ner närmare än 30 meter från sjö, vattendrag eller kända dräneringsledningar.
  • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
  • Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av tätare material som lera eller silt.
  • Platsen ska helst ligga på en höjd.
  • Nedgrävningen ska ske på sådant djup att djur hindras från att gräva upp kroppen. Detta innebär att kroppen ska täckas med minst 1,5 meter jord. Det är även lämpligt att placera några stora stenar ovanpå graven.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
  • Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrund. Det ska finnas minst en meter löst material mellan djurkroppen och berggrunden.

Sidan uppdaterades 2020-01-03